Zásady ochrany osobních údajů | Asociace MBA - Best MBA Schools

Zásady ochrany osobních údajů

Asociace MBA, o.s.
IČ: 02747511
se sídlem Rybná 716/24
110 00 Praha 1 – Staré Město
společnost zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58980,
(dále jen “Asociace MBA”).

Odesláním Kontaktního formuláře návštěvník webové stránky www.asociacemba.cz (dále jen “návštěvník”) potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, které tímto bez výhrad a v celém rozsahu akceptuje. Bez takového souhlasu nemůže dojít k odeslání Kontaktního formuláře.

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Při odeslání Kontaktního formuláře jsou vyžadovány tyto osobní údaje: emailová adresa. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení dotazu zákazníka. Asociace MBA je oprávněna uchovávat kontaktní údaje po dobu deseti let ode dne udělení souhlasu s podmínkami ochrany osobních údajů.

Asociace MBA se zavazuje, že nepředá osobní údaje třetí straně za účelem zasílání jakýchkoliv obchodních sdělení.

Návštěvník má právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Současně může požadovat: přístup k osobním údajům, opravu, resp. doplnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, nebo vznést námitku, nebo požádat aby již nadále nebyl předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

Zaškrtnutím souhlasu zákazník potvrzuje, že si tyto Podmínky ochrany osobních údajů řádně přečetl, že jim plně rozumí a vyjadřuje s nimi v celém rozsahu souhlas.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí Nařízením a právním řádem České republiky

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14. 10. 2021.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.